Shuntaro Furukawa ya es el presidente

Shuntaro Furukawa ya es el presidente.